Giỏ hàng

Asan - Lễ hội hoa tại Pinnacle Land diễn ra đến 26/11/2023

Asan -Lễ hội hoa tại Pinnacle Land cuối cùng trong năm 🌼]

Lễ hội diễn ra đến ngày 26 tháng 11 năm 2023

Mở cửa hàng ngày từ 9:00 sáng - 6:00 chiều.

Chỉ thứ bảy, đóng cửa lúc 8 giờ tối.

 

Vé vào cửa: Người lớn 12.000 won

Học sinh tiểu học đến trung học 10.000 won

Trẻ em từ 36 tháng tuổi - học sinh tiểu học 8.000 won

Dưới 36 tháng miễn phí vào cửa

📍Địa chỉ: 충남 아산시 영인면 월선길 20-42

(월선리 346-2)